Formularze PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 lutego 2010 15:32

 

Alkohole
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / podawanie napojów alkoholowych*
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż nalpojów alkoholowych
3. Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Działalność gospodarcza
1. Wniosek wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Urząd Stanu Cywilnego
1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3. Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego
4. Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania
5. Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
6. Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
8. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
Podatki i opłaty lokalne
1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (obowiązuje do 30.06.2019 r.)
2. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (obowiązuje do 30.06.2019 r.)
3. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (obowiązuje do 30.06.2019 r.)
4. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (obowiązuje do 30.06.2019 r.)
5. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (obowiązuje do 30.06.2019 r.)
6. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (obowiązuje do 30.06.2019 r.)
7. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (obowiązuje od 1.07.2019 r.)
8. INFORMACJA O LASACH (obowiązuje od 1.07.2019 r.)
9. INFORMACJA O GRUNTACH (obowiązuje od 1.07.2019 r.)
10. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (obowiązuje od 1.07.2019 r.)
11. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (obowiązuje od 1.07.2019 r.)
12. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (obowiązuje od 1.07.2019 r.)
13. WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ oraz załączniki , , ,
14. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
Planowanie Przestrzenne
1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie/studium zagospodarowania przestrzennego
Drogi
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
2. Wniosek o wydanie decyzji w celu naliczenia opłat za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminnej
Obrót Mieniem Komunalnym, Rolnictwo, Ochrona Środowiska i Obrona Cywilna
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniosek
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia procedura, Zakres
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wniosek
4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wniosek
Pracownicy młodociani
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3. Instrukcja wypełniania formularza
Rejestr działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Oświadczenie majątkowe radnego gminy
1. Wzór do wydruku
2. Formularz elektroniczny
Świadczenia rodzinne
1. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (300+)
2. Świadczenie wychowawcze
3. Zasiłek rodzinny
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
5. Zasiłek pielęgnacyjny
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy
7. Świadczenie pielęgnacyjne
8. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

WNIOSEK
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo warunków zabudowy