Projekty 'miękkie'
INTEGRACJA RODZIN- ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULINARNE NA WSIACH PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 grudnia 2012 18:11
logo_fio herb_powiatuns logo_wd

 

 

INTEGRACJA RODZIN - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULINARNE NA WSIACH

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ

GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Zrealizowało projekt ,współfinansowany  ze środków Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich -  mikrodotacje,  przy wsparciu Powiatu Nowosolskiego, który trwał od 01.10.2012r.  do 30.11.2012r.

Projektem objęto  mieszkańców terenów wiejskich naszej Gminy, głównie członków Stowarzyszenia,  w tym dzieci w wieku od 7 do 14 lat- 25 osób, ich rodziców- 17osób             i dziadków- 8 osób. Zajęcia projektowe rozpoczęły się wspólnym wyjazdem do skansenu w Ochli. Uczestnicy  mieli zapewniony dojazd na wycieczkę do Ochli, zwiedzali tam skansen    i brali  udział w lekcji pt. „od ziarenka do płócienka”.  Następnie odbywały się zajęcia w świetlicy w Drogomilu w każdy piątek od godz. 16.30 do 19.30 w trzech grupach po 18-19 osób. Były to zajęcia rękodzielnicze metoda Decoupage i kulinarne ze zwróceniem uwagi na kultywowanie polskiej tradycji ludowej, prowadzone przez doświadczonych instruktorów z odpowiednim wykształceniem. Zajęcia zostały  podsumowane organizacją wspólnej zabawy andrzejkowej z wykorzystaniem wykonanych  podczas zajęć wytworów i potraw. A także prezentacją multimedialną z działań projektowych. Projekt pozwolił na rozbudzenie chęci  powrotu do tradycji, jej wzmocnieniu, przekazywaniu z pokolenia na pokolenie, co  bardziej zbliżyło  ze sobą członków rodzin i  całą społeczność. Uświadomiły  też społeczeństwu, że można wspólnie działać, wzajemnie sobie pomagać, wymieniać doświadczenia, a osoby niepełnosprawne, które będą brały udział w projekcie  wzmocniły swoje poczucie wartości. Podczas zajęć mieli zapewnione materiały do pracy, a wykonane potrawy degustowali na każdych zajęciach wspólnie ucząc się dekoracji czy też przystrajania stołów.

W ramach zajęć zostały wykonane różnorodne dzieła artystyczne, które będzie można obejrzeć  w Bibliotece Publicznej w Bytomiu Odrzańskim w dniach od 03.12 do 10.12.2012r., a które będą wykorzystywane do celów statutowych Stowarzyszenia.

Załączniki:
Pobierz ten plik (artykul.pdf)artykul.pdf[ ]166 Kb
Pobierz ten plik (zaproszenie.pdf)zaproszenie.pdf[ ]159 Kb
 
Informacja Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 października 2012 00:00

INFORMACJA

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ

GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

przystępuje do realizacji projektu ,współfinansowanego ze środków Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - mikrodotacje, przy wsparciu Powiatu Nowosolskiego, który rozpoczął się od dnia 01.10.2012r. i potrwa do 30.11.2012r.

Projektem objęci będą mieszkańcy terenów wiejskich naszej Gminy, głównie członkowie Stowarzyszenia, w tym dzieci w wieku od 7 do 14 lat, ich rodzice i dziadkowie. Zajęcia projektowe rozpoczną się wspólnym wyjazdem do skansenu w Ochli, a następnie odbywać się będą zajęcia w świetlicy w Drogomilu w każdy piątek od godz. 16.30 do 19.30 w trzech grupach po 18-19 osób- łącznie około 50 uczestników. Będą to zajęcia rękodzielnicze i kulinarne ze zwróceniem uwagi na kultywowanie polskiej tradycji ludowej, prowadzone przez doświadczonych instruktorów z odpowiednim wykształceniem. Zajęcia zostaną podsumowane wspólną zabawą andrzejkową z wykorzystaniem wykonanych podczas zajęć wytworów i potraw. Projekt pozwoli na rozbudzenie chęci powrotu do tradycji, jej wzmocnieniu, przekazywaniu z pokolenia na pokolenie, co bardziej zbliża ze sobą członków rodziny i całą społeczność. Uświadomi też społeczeństwu, że można wspólnie działać, wzajemnie sobie pomagać, wymieniać doświadczenia, a osoby niepełnosprawne, które będą brały udział w projekcie wzmocnią swoje poczucie wartości. Uczestnicy będą mieli zapewniony dojazd na wycieczkę oraz na zajęcia oraz wszelkie materiały do zajęć.

W ramach zajęć zostaną wykonane różnorodne dzieła artystyczne, które będzie można obejrzeć po realizacji projektu w Bibliotece Publicznej w Bytomiu Odrzańskim. Koordynatorem projektu jest członek Zarządu Stowarzyszenia- Katarzyna Zielonka.

Załączniki:
Pobierz ten plik (informacjaSSW.pdf)informacjaSSW.pdf[ ]158 Kb
 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie lubuskim w Gminie Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 października 2012 00:00

INFORMACJA

W związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie lubuskim w Gminie Bytom Odrzański" w obecnym roku szkolnym 2012/2013 w dniach od 10.09 do 24.09 odbyła się rekrutacja nowych uczestników, a byli nimi uczniowie klas pierwszych w miejsce uczniów klas trzecich, w załączeniu protokół z rekrutacji, plan zajęć oraz plan pracy na I półrocze b. r.

 
Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 lutego 2012 13:19

Bytom Odrzański , 10 lutego 2012 r.

Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej)

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Gmina Bytom Odrzański

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu jest realizacja następujących zadań:

 • pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego
 • przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet
 • promocja projektu

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera:

 • współudział w tworzeniu  wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawioną przez  Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim koncepcję realizacji projektu,
 • dokumentowanie działań przypisanych partnerowi,
 • zakup sprzętu  IT dla JST ( m.in. laptopy, programowanie)
 • Dostarczenie, instalacja i administrowanie Portalem e-learningowym ( m.in. przeprowadzenie  szkolenia e-learning dla mieszkańców z zakresu obsługi komputera i skutecznej edukacji przez Internet, hosting, support)

Wymagania wobec partnera:

 • posiadanie statusu organizacji pozarządowej – odpowiedni wpis do KRS
 • doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich
 • doświadczenie w realizacji  projektów finansowanych ze środków unijnych  i ich rozliczanie,
 • doświadczenie i potencjał do realizacji projektów zawierających komponent e-learningu
 • posiadanie potencjału informatycznego do instalacji i administrowania Portalem e-learning

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać:

 • dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna),
 • informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
 • prezentację koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,
 • szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera,
 • materiały potwierdzające wymagane doświadczenie,
 • charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner.

Oferty przygotowane przez potencjalnych partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji PO IG oraz obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dostępne są na stronie www.poig.gov.p

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z rejestru potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (organizacja pozarządowa),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2011 rok (lub pełen rok obrotowy),
 • aktualny statut podmiotu,
 • pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Przy wyborze partnera oceniane będzie min.:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • współpraca z Beneficjentem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera,
 • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny, a także wyboru tylko jednego partnera do realizacji projektu.

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.bytomodrzanski.pl

Termin składania (wpływu) ofert – 29 lutego 2012 roku. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Ofertę należy złożyć osobiście (w  godzinach 9:00 - 15:00) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski

Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
(Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie 68/3884022 lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 października 2011 07:55

Tytuł projektu:     "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański

Beneficjent:          Gmina Bytom Odrzański

Priorytet:              IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:            9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III dla co najmniej 35% uczniów uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Bytomiu Odrz.

Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania  i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, podniesienie umiejętności komunikacji przez zajęcia socjoterapeutyczne – terapia poprzez teatr, nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady przez dzieci  uczące się w klasach I-III w Zespole Szkół Gminy Bytom Odrzańskim z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5