Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 października 2021 00:00

logo cyfrowa gmina ppgr

 

banner ppgr

 

 

Gmina Bytom Odrzański przyjmuje wnioski (oświadczenia) w ramach Konkursu Grantowego:

 Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

Grant skierowany jest do dzieci uczących się w szkołach podstawowych oraz szkołach zawodowych i średnich, będących w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) krewnymi osób pracujących w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

 

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Bytom Odrzański na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR (Bytom Odrzański, Bodzów, Bonów, Bycz, Królikowice, Małaszowice, Popowo, Wierzbnica).

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami. 

Oświadczenia dot. udziału w projekcie (po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO) można składać w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4 (w godzinach pracy urzędu) w terminie do 2 listopada 2021 r. do godziny 15:00. 

 

Załączniki: 

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który uzyskał pełnoletność.
  3. Klauzula informacyjna RODO. 

 

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny). 

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.