Dodatek węglowy PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 sierpnia 2022 12:33

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego
  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

 

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
W przypadku braku wskazania adresu e-mail informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomoc Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie  w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

 

Uwaga! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Wniosek można złożyć:

  1. w wersji elektronicznej przez ePUAP - podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  2. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4 w godzinach urzędowania : poniedziałek w godzinach: 8.00 – 16.00, wtorek-piątek w godzinach: 7.00-15.00.

 

Poniżej do pobrania druk wniosku oraz klauzula informacyjna

Załączniki:
Pobierz ten plik (Wniosek ododatek węglowy.pdf)Wniosek ododatek węglowy.pdf[ ]111 Kb
Pobierz ten plik (Klauzula informacyjna.pdf)Klauzula informacyjna.pdf[ ]58 Kb