Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 lutego 2023 14:07

plakat budzet panstwa AOON 2023

INFORMACJA

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Gmina Bytom Odrzański w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 otrzymała dofinansowanie  z Funduszu Solidarnościowego  na realizację programu.

Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest dla  osób z różnym stopniem niepełnosprawności  z terenu Gminy Bytom Odrzański.

W 2023 r. planuje się objąć asystą 27 osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. W ramach tego programu Gmina Bytom Odrzański otrzymała dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego kwotę 546 098,00 zł. Program w całości jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim: 67-115 Bytom Odrzański  ul. Sadowa 4:

  • kartę zgłoszenia do Programu
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  • oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta (w przypadku samodzielnego wyboru asystenta)

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 68 3884 022 lub w siedzibie tutejszego Ośrodka.