"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III -etap II PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 października 2013 07:34

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpczął się drugi etap realizacji projektu

dla uczniów klas I-III

METRYCZKA PROJEKTU-ETAP II

Numer wniosku:   WND-POKL.09.01.02-08-144/11

Tytuł projektu:     "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

                             szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom

                             Odrzański

Beneficjent:         Gmina Bytom Odrzański

Priorytet:             IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:            9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

                             usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

                          dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III dla co najmniej 35% uczniów uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Bytomiu Odrz.

 

Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, podniesienie umiejętności komunikacji przez zajęcia socjoterapeutyczne – terapia poprzez teatr, nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady

 

przez dzieci uczące się w klasach I-III w Zespole Szkół Gminy Bytom Odrzańskim

z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć. Rozwój zainteresowań i zdolności u uczniów w drugim etapie projektu w roku zkolnym 2013/2014.

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim- 67 uczniów, którzy biorą udział w dwóch lub trzech zajęciach zaproponowanych w projekcie.W roku szkolnyn 2013/2014 dla 20 uczniów.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu odbyła się w dniach od 15.09 do 30.09.2011r. i wyłoniono:

20 uczniów klas I-III do zajęć:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia,
  1. 20uczniów klas I-III do zajęć:
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczniów,

20 uczniów klas I-III do zajęć:

  • Logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,

18 uczniów klas I-III do zajęć:

  • socjoterapeutycznych –terapia poprzez teatr-dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej,

24 uczniów klas I-III do zajęć:

  • z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy z elementami muzykoterapii,

A w roku szkolnym 2013/2014 rekrutacja odbyła się w dniach od 01- 10.10.2013r.do zajęć:

  • rozwijających zdolności z języka niemieckiego- 8 uczniów klas drugich
  • rozwijających zdolności artystyczne „mały aktor”- 12 uczniów

STRONY INTERNETOWE PROJEKTU:

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco na poniższych stronach; www.zsbo.home.pl oraz www.bytomodrzanski.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie projektu umieszczone są w załącznikach uaktualnione ważne dokumenty:

- regulamin uczestnictwa w projekcie

- deklaracja uczestnictwa, oświadczenie, zgoda rodziców

- usprawiedliwienie

- rezygnacja

   Koordynator projektu - Katarzyna Zielonka

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (20131021.zip)Załączniki[ ]412 Kb