Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – Etap IV PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 sierpnia 2022 13:37

logo

W dniu 17 sierpnia 2022 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

 

„Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – Etap IV”

 

W ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”

Działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Całkowita wartość projektu: 19 683 742,10 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 19 609 160,98 PLN

Kwota dofinansowania: 16 667 786,64 - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 16 667 786,64 PLN

Główny cel projektu:

Ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk kryzysowych

na obszarze zdegradowanym Stare Miasto w Bytomiu Odrzańskim oraz wzmocnienie jego

wewnętrznego potencjału poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych funkcji

gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych

 

Przedmiotem projektu jest:

1.Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim. Zadanie obejmuje budowę budynku zakładu opiekuńczo-wychowawczego

(żłobka) wraz z infrastrukturą: inst. doziemną elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, oraz przyłączem kan. ogólnospławnej.

 

2.Budowa inst. fotowoltaicznej o mocy 30 kWp dla budynku SP w

Bytomiu Odrzańskim, ul. Kożuchowska 15. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30kWp zostanie wykonana na dachu

budynku szkoły. Jako źródło energii odnawialnej zostaną zastosowane moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 375 Wp.

 

3.Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 26 kamienic. Remont elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych będących partnerem projektu.

 

4.Remont budynku SP przy ul. Kościelnej 9 wraz z innowacyjnym systemem odzysku ciepła. W zadaniu planuje się remont budynku szkolnego o powierzchni 4332,90 m2.

 

5.Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp dla SP w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kościelnej 9 i Kożuchowskiej 15. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 kWp zostanie wykonana na dachach budynków szkoły.

 

6.Zagospodarowanie Rynku Miejskiego. Zadanie obejmuje wykonanie na Rynku Miejskim „Dywanów kwiatowych”.

 

7.Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim.

 

8.Budowa Centrum Obsługi Pasażerów. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę i rozbudowę przystanku

autobusowego.

9.Rewaloryzacja historycznego parku miejskiego przy ul. Mickiewicza.

 

10.Przebudowa budynku przy ul. Nowe Miasto – Zaplanowano adaptację i modernizację obiektów przeznaczonych do pełnienia funkcji gospodarczych, edukacyjnych i społecznych: przebudowę budynku przy ul. Nowe Miasto. Modernizacja istniejących budynków gospodarczych o pow. zabudowy – 297,81 m2 i pow. użytkowej 246,20 m2 w ramach

zadania zostanie dostosowana na potrzeby podmiotów prowadzących działalność aktywizującą lokalną społeczność, w tym spółdzielnię socjalną.

 

11.Zakup maseczkomatu i defibrylatora. Planuje się zakup 2 szt. maseczkomatu - sprężynowy automat o wym.

80,5 cm x 55,0 cm x 22 cm, a także zakup defibrylatora AED CU wraz z szafką do zastosowania zewnętrznego. Potrzeba: szczepienia = zakrzepica = zawał = AED.

 

12. Zakup i wdrożenie systemu TOTUPOINT wraz z utworzeniem parkingu przy punkcie szczepień. W ramach zadania zostanie zainstalowany przy wejściu do punktu szczepień w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowska nr 3. system

TOTUPOINT –wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

 

13.Zakup i instalacja infokiosku. W ramach zadania zostanie zakupiony i zainstalowany w budowanym w ramach projektu Centrum Obsługi Pasażerów multimedialny Infokiosk umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu e-zdrowie.

 

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 9 sierpnia 2021 r.

2)zakończenie rzeczowe: 30 czerwca 2023 r.

3)zakończenie finansowe: 30 czerwca 2023 r.