REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2017 10:32

 

 

logotypEFRR

 

„REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III”

W ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”

Działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Całkowita wartość projektu: 11 129 160,37 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 11 003 066,92 PLN

Kwota dofinansowania: 9 352 606,82 PLN - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

1)ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 8 252 300,13 PLN

2)z Budżetu Państwa w kwocie: 1. 100 306,69 PLN

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz poprawa dostępności i jakości usług publicznych

 

 

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

„REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III”

Całkowita wartość projektu: 11 129 160,37 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 11 003 066,92 PLN

Kwota dofinansowania: 9 352 606,82 PLN

 

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

- Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół – ul. Kożuchowska,

- Innowacyjny system nadzoru, sterowania i monitorowania energią w budynku Zespołu Szkół przy ul. Kościelnej 9 wraz z wykonaniem ogrodzenia,

- Remont dachu Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Bytomiu Odrzańskim,

- Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego na Starym Mieście,

- Monitoring Starego Miasta,

- Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu Rynku,

- Remont dachów budynków przy ulicach: Rynek 5, Rynek 21, Głogowska 38,

- Adaptacja budynku na potrzeby organizacji pozarządowych – ul. Dworcowa,

- Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej – zagospodarowanie terenów zielenią, mała architektura, ciągi spacerowe,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku – multimedialny kiosk meteorologiczny.

 

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 20 stycznia 2016 r.

2)zakończenie rzeczowe: 30 listopada 2018 r.

3)zakończenie finansowe: 31 grudnia 2018 r.