Informacja w wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 czerwca 2013 07:21

 

W dniu 3.06.2013 r. Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość" uchwalił wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1.07.2013 r. /uchwała dostępna na stronie internetowej: www.bip.eko-przyszlosc.pl/

 

Stawki opłat:

Nieruchomość zamieszkała (domki jednorodzinne, bloki):

8,80 zł/osobę miesięcznie przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów
15,00 zł/osobę przy zadeklarowaniu braku selektywnej zbiórki odpadów

Nieruchomość niezamieszkała (firmy, instytucje, domki letniskowe, ogródki działkowe):

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny odbiór pojemnika:

a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 15,00 zł,
b) o pojemności 80 litrów - w wysokości
19,00 zł,
c) o pojemności 120 litrów - w wysokości
29,00 zł,
d) o pojemności 240 litrów - w wysokości
59,00 zł,
e) o pojemności 1100 litrów - w wysokości
269,00 zł,
f) o pojemności 3000 litrów - w wysokości
734,00 zł,
g) o pojemności 5000 litrów - w wysokości
1224,00 zł,
h) o pojemności 7000 litrów - w wysokości
1714,00 zł,
i) o pojemności 10000 litrów - w wysokości
2448,00 zł.

3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednokrotny odbiór pojemnika z odpadami komunalnymi zmieszanymi:

a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 9,00 zł,
b) o pojemności 80 litrów - w wysokości
12,00 zł,
c) o pojemności 120 litrów - w wysokości
17,00 zł,
d) o pojemności 240 litrów - w wysokości
34,00 zł,
e) o pojemności 1100 litrów - w wysokości
157,00 zł,
f) o pojemności 3000 litrów - w wysokości
428,00 zł,
g) o pojemności 5000 litrów - w wysokości
713,00 zł,
h) o pojemności 7000 litrów - w wysokości
998,00 zł
i) o pojemności 10000 litrów - w wysokości
1425,00 zł

„O zł”

FRAKCJE SELEKTYWNE Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ Z ZADEKLAROWANĄ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĄ ODBERANE BĘDĄ NIEODPŁATNIE

Korzyści płynące z nowego systemu

I. Każdy mieszkaniec dodatkowo będzie mógł korzystać z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK!!
Z dniem 1 lipca 2013 roku w większości Gmin zostaną utworzone Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W ww. punkcie zbierane będą następujące frakcje odpadów (jednocześnie są to minimalne wymagania, jakie dany punkt musi spełniać):
1) papier i tektura (w tym opakowania),
2) metal (w tym opakowania),
3) szkło (w tym opakowania),
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji + odpady zielone (trawa, liście),
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych + zużyte baterie i akumulatory,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) odpady drzewne (gałęzie, drewno),
8) ograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów (do 10 kg na jednego mieszkańca rocznie),
9) ograniczona ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie),
10) zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą ogólnie dostępne dla mieszkańców, lecz wszystkie ww. frakcje odpadów będzie trzeba dostarczyć indywidualnie wraz z potwierdzeniem zapłaty za odpady na terenie naszego Związku i dowodem osobistym. Punkt czynny będzie w dni powszednie od 11 – 18, a w soboty w godz. 9 – 14 przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zbieranych odpadów (pkt 1-7) i ograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów (pkt 8 -10).

Wykaz punktów dodatkowych do selektywnej zbiórki odpadów w gminach dostępny na stronie internetowej: www.eko-przyszlosc.pl.

II. Opłata za pojemniki i worki jest wliczona w stawki opłat.

III. W ramach opłaty organizowana będzie dwa razy do roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu z posesji.

Wiedza w pigułce!!!!

Zbierane frakcje

Zmieszane, szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, w tym również opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne

Pojemniki

Zapewnia operator – dla zabudowy jednorodzinnej 2 pojemniki i 3 worki - dla zabudowy wielolokalowej zapewnia pojemniki

Pojemniki dla mieszkańca – przy selektywnej zbiórce

Przy zabudowie jednorodzinnej - na zmieszane odpady:
Dla 1 osoby – pojemnik 60L
dla 2-3 osób – pojemnik 120L
dla 4-6 osób – pojemnik 240L
dla 7-11 osób – pojemnik 2 x 240L
dla 12 – 15 osób – pojemnik 2 x 240L + 1 pojemnik 120L

oraz dodatkowo odpowiedni pojemnik na odpady biodegradowalne i worki na każdą z frakcji zbieraną selektywnie

Pojemniki dla mieszkańca – przy braku segregacji

Przy zabudowie jednorodzinnej - na zmieszane odpady:
Dla 1 osoby – pojemnik 60L
dla 2-3 osób – pojemnik 120L
dla 4-6 osób – pojemnik 240L (porównanie z gminami)
dla 7-11 osób – pojemnik 2 x 240L
dla 12 – 15 osób – pojemnik 2 x 240L + 1 pojemnik 120L
Przy zabudowie wielorodzinnej zarówno przy selektywnej zbiórce jak i braku segregacji będą zapewnione tylko pojemniki na wszystkie frakcje odpadów.

Mycie i dezynfekcja pojemników

Mycie i dezynfekcja 2 razy w roku

PSZOK

12 PSZOK-ów – prowadzi i ponosi wszystkie koszty Wykonawca; duży zakres przyjmowania odpadów, czynny od poniedziałku do soboty.

Częstotliwość wywozu odpadów

Zabudowa jednorodzinna, zagrodowa:
zmieszane i biodegradowalne – co 2 tygodnie;
papier, szkło, tworzywa, metale – co 4 tygodnie
Zabudowa wielolokalowa:
zmieszane i biodegradowalne –
co 1 tydzień; (część zabudowy wielolokalowej ma zwiększoną częstotliwość wywozu do 2 razy w tygodniu).
papier, tworzywa, metale, szkło – co 2 tygodnie

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2 razy w roku - „wystawka"

Leki przeterminowane

Leki można przekazać do 33 aptek/punktów aptecznych - wykaz dostępny na stronie internetowej www.eko-przyszlosc.pl/

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Dodatkowo we własnym zakresie do PSZOK (do 250 kg od osoby) + 2 razy w roku „wystawka" przed posesję (do 100 kg od właściciela posesji)